FK Fjordsidens vedtægter

§1 Stiftelse
Foreningens navn er Fodboldklub Fjordsiden. Foreningen er stiftet d. 26/6-2017.
Hjemsted er Aalborg Kommune.

§2 Mål
Foreningens formål er ved fodbold at fremme den enkeltes og fællesskabets
sundhed og trivsel, hvor alle er velkomne.

§3 Tegningsret
Foreningen tegnes ved kassererens underskrift, dog ved optagelse af lån af den
samlede bestyrelse.

§4 Medlemskab
Som aktive medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende
vedtægter. Passive medlemskaber giver ikke adgang til foreningens faciliteter, dog
er de valgbare til bestyrelsen.

§5 Indmeldelse
Skal ske skriftligt via e-mail til foreningens kasserer senest efter en måneds
prøvetræning.

§6 Udmeldelse
Udmeldelse indgives skriftligt til kassereren. Varslen skal være kassereren i hænde
senest i sommer- eller vinterpausen. Ved udmeldelse senere end sommer- eller
vinterpausen fortsætter betalingsperioden frem til næste udmeldingsfrist. I
forbindelse med fratræden skal medlemmets potentielle økonomiske
mellemværender med foreningen afgøres af bestyrelsen.

§7 Kontingent
Fastsættes af bestyrelsen.

§8 Betaling
Kontingentet binder i en halvårlig periode. Kontingentet kan betales halvårligt.
Starter man efter turneringen er i gang, aftales et beløb med bestyrelsen.

§9 Eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (ekskluderes), hvis han/hun
skader foreningen. I tilfælde af eksklusion har medlemmet ret til at blive hørt inden
bestyrelsen træffer sin afgørelse. I tilfælde af udvisning har medlemmet ret til at anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling. Spørgsmå let sættes på
dagsordenen som en særskilt post. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion
kræver et stemmeflertal på 2/3 af foreningens stemmeberettigede. Ved
kontingentrestance kan bestyrelsen ekskludere medlemmet

§10 Ordinære generalforsamling
Afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling
annonceres på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden samt med
mindst 14 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal
indsendes skriftligt til bestyrelsen senest en uge før datoen for generalforsamlingen.
Foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hertil har bestyrelsen
ret til at indbyde gæster, der kan have indflydelse på dagsordenen.
Fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Fremmødte forældre til
medlemmer under 16 år, har én stemme pr. husstand. Et medlemskab på minimum
seks måneder, som ikke er i kontingentrestance, giver stemmeret. Der kan kun
stemmes ved personligt fremmøde. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes
af en dirigent. Dirigenten vælges af de fremmødte på generalforsamlingen, og
personen kan ikke være medlem af bestyrelsen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal deltagere
og ved afstemninger er simpelt flertal afgørende (se dog §11). Dog skal et
kvalificeret flertal på 2/3 stemme for, for at godkende vedtægtsændringer.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning for det seneste år
3. Præsentation af det årlige regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Præsentation af budgetforslaget for næste år til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg bestyrelsesmedlemmer
● Formand og kasserer i lige år
● Næstformand og medlem i ulige år
8. Eventuelt

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af
foreningsaktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter modtaget krav
herom, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§12 Bestyrelsen
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle henseender. Er bestyrelsen
repræsenteret af et lige antal medlemmer, har formandens stemme den endelige
afgørelse, i tilfælde af stemmelighed.

§13 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§14 Hæftelse
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgået forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den
respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse
overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke
krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§15 Evt. ophævelse
Foreningen kan hun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen med at
eksistere, skal et lokalt pengeinstitut opbevare foreningens formue indtil en evt. ny
forening er startet.
Således enstemmigt godkendt på stiftende generalforsamling den 26. juni 2017